Stručný průvodce pravidly

Protože golf je samoregulující se hra, měli by všichni hráči správně rozumět alespoň základním Pravidlům, které jsou dále uvedena v tomto průvodci. Nicméně tento průvodce nenahrazuje Pravidla golfu, která by měla být použita v případě jakýchkoli nejasností. Podrobnější informace ohledně situací popsaných v tomto průvodci naleznete u příslušného Pravidla.

Všeobecně

Před započetím vlastní hry si:

 • Přečtěte Místní pravidla uvedená na výsledkovém lístku nebo na nástěnce.
 • Označte svůj míč nějakou značkou. Řada hráčů hraje míče stejné značky a typu,  a pokud nebudete schopni identifikovat svůj míč, bude považován za ztracený (Pravidla 12-2 a 27-1).
 • Přepočítejte své hole. Můžete jich mít nejvíce 14 (Pravidlo 4-4).

Během kola:

 •  Nežádejte o radu nikoho kromě svého partnera (tj. hráče hrajícího za vaši stranu) nebo vašich nosičů. Neraďte nikomu kromě svého partnera. Můžete se nicméně ptát na informace ohledně Pravidel, vzdáleností a polohy překážek, praporkové tyče apod. (Pravidlo 8-1).
 •  Během hraní jamky nehrajte žádné cvičné rány (Pravidlo 7-2).

Po dohrání kola:

 • Ve hře na jamky se ujistěte, že výsledek zápasu byl odevzdán a vyvěšen.
 • Ve hře na rány se ujistěte, že je váš výsledkový lístek správně a úplně vyplněn a bez prodlení ho odevzdejte (Pravidlo 6-6).

Pravidla hry

Na odpališti (Pravidlo 11)

Ránu z odpaliště hrajte z místa mezi odpališťovými kameny. Míč nesmíte nasadit před spojnici předních okrajů těchto kamenů, ale dozadu se můžete posunout až na délku dvou holí od této spojnice.

Pokud odehrajete svou první ránu na jamce odjinud než z tohoto vymezeného prostoru, není to ve hře na jamky trestné, ale váš soupeř vás může nechat ránu opakovat; ve hře na rány dostanete dvě trestné rány a svou chybu musíte napravit tak, že odehrajete ze správného místa.

Hraní míče (Pravidla 12, 13, 14 a 15)

Pokud si myslíte, že se jedná o váš míč, ale nevidíte svou identifikační značku, můžete míč označit a zvednout, abyste ho mohli identifikovat, ovšem se souhlasem svého zapisovatele nebo soupeře (Pravidlo 12-2).

Hrajte míč, jak leží. Nevylepšujte jeho polohu, prostor svého předpokládaného postoje nebo švihu ani směr hry tím, že byste cokoli pevného nebo rostoucího posunovali, odstraňovali, ohýbali nebo lámali. Jedinou výjimkou je, když se tak stane při řádném zaujímání postoje nebo při provádění samotného úderu. Nevylepšujte si polohu tím, že byste cokoli stlačovali (Pravidlo 13-2).

Pokud se váš míč nachází v bankru nebo ve vodní překážce, nedotýkejte se před vlastním úderem země v žádné z těchto překážek ani vody ve vodní překážce, ani nehýbejte volnými přírodními předměty (Pravidlo 13-4).

Holí musíte švihnout a do míče udeřit. Není dovoleno míč strkat, vyškrabovat nebo nabírat. (Pravidlo 14-1).

Pokud odehrajete nesprávný míč, ve hře na jamky ztrácíte jamku; ve hře na rány dostanete dvě trestné rány a musíte svou chybu napravit tím, že budete hrát správný míč (Pravidlo 15-3).

Na jamkovišti (Pravidla 16 a 17)

Míč na jamkovišti můžete označit, zvednout a očistit. Vždy ho umístěte zpět na původní místo (Pravidlo 16-1b).

Na jamkovišti můžete opravit poškození způsobené dopadem míče a staré vycpávky jamek, nikoli však jiné poškození, jako jsou např. stopy po hřebech golfových bot (Pravidlo 16-1c).

Pokud hrajete úder na jamkovišti, ujistěte se, že praporková tyč je vytažena nebo obsluhována. Praporková tyč může být vytažena či obsluhována i v případě, že míč leží mimo jamkoviště (Pravidlo 17).

Míč v klidu se pohnul (Pravidlo 18)

Pokud je míč ve hře a v klidu a vy jím náhodou pohnete, neoprávněně ho zvednete nebo se pohne poté, co jste založili za míč, znamená to ve většině případů jednu trestnou ránu a míč musíte vrátit na původní místo. Přečtěte si nicméně možné výjimky u Pravidla 18-2a (Pravidlo 18-2).

Pokud vaším míčem v klidu pohne někdo jiný nebo do něj narazí jiný míč, je to pro vás beztrestné a svůj míč vraťte na původní místo.

Míč v pohybu byl vychýlen nebo zastaven (Pravidlo 19)

Pokud je váš míč poté, co jste ho odehráli, odražen, vychýlen či zastaven vámi, vaším partnerem, nosičem nebo výstrojí, připočtěte si jednu trestnou ránu a míč hrajte, jak leží (Pravidlo 19-2).

Zvedání, spouštění a umísťování míče (Pravidlo 20)

Předtím, než zvednete míč, který bude nutno vrátit na původní místo (např. při zvednutí míče na jamkovišti kvůli očištění), je potřeba polohu míče označit (Pravidlo 20-1).

Pokud zvedáte míč, který budete spouštět či umísťovat na jiné místo (např. spuštění míče do vzdálenosti nejvýše dvou délek hole v případě nehratelného míče), nemusíte původní polohu míče označit. Nicméně doporučujeme, abyste tak přesto učinili.

Když spouštíte míč, stůjte vzpřímeně, míč držte v natažené paži v úrovni ramene a upusťte ho.

Spuštění musíte opakovat, pokud se spuštěný míč zakutálí do takové pozice, že dochází ke stejnému překážení, od jakého byla využita úleva (např. od nepohyblivé závady), pokud se zakutálí dále než na dvě délky hole od místa, na které byl spuštěn, nebo když se zastaví na místě, které je blíže jamce, než je jeho původní poloha, nejbližší místo úlevy nebo místo, kde naposledy překročil hranici vodní překážky.

Existuje celkem devět situací, kdy je potřeba spuštění opakovat, a ty jsou popsány v Pravidle 20-2c.

Pokud se míč i napodruhé zakutálí do některé z uvedených pozic, umístěte ho na místo, kde se při posledním spuštění poprvé dotkl země (Pravidlo 20-2c).

Míč napomáhá nebo překáží ve hře (Pravidlo 22)

Vždy můžete zvednout svůj míč nebo nechat zvednout jiný míč, pokud se domníváte, že by mohl napomáhat ve hře jinému hráči.

Nikdy se nesmíte smluvit, že ponecháte svůj míč na místě proto, aby napomáhal ve hře jinému hráči.

Můžete nechat zvednou libovolný míč, který by Vám mohl překážet ve hře.

Míč, který je zvednut, protože by mohl napomáhat nebo překážet ve hře, se nesmí očistit, kromě případu, kdy byl zvednut na jamkovišti.

Volné přírodní předměty (Pravidlo 23)

Můžete odstranit volný přírodní předmět (tj. předměty přírodní povahy, jako jsou kameny, volné listy a větvičky), pokud neleží ve stejné překážce jako váš míč. Pokud se v důsledku toho, že jste odstranili volný přírodní předmět, váš míč pohne, musíte ho vrátit na původní místo, a pokud se tak nestalo na jamkovišti, dostanete jednu trestnou ránu (Pravidlo 23-1).

Pohyblivé závady (Pravidlo 24-1)

Pohyblivou závadu (tj. přenosný umělý předmět, jako jsou hrábě, plechovka atd.) můžete odstranit bez ohledu na to, kde se nachází. Pokud se v důsledku tohoto odstranění váš míč pohne, není to trestné a musíte ho vrátit na původní místo.

Pokud míč leží na závadě, můžete ho zvednout, závadu odstranit a míč pak beztrestně spustit na místo přímo pod místem, kde míč na závadě ležel, s výjimkou jamkoviště, kde míč na toto místo umístíte.

Nepohyblivé závady a půda v abnormálním stavu (Pravidla 24-2 a 25-1)

Nepohyblivá závada je jakýkoli umělý nepohyblivý objekt, jako je budova nebo cesta s umělým povrchem (nicméně si zkontrolujte status silnic a cest v Místních pravidlech).

Půda v abnormálním stavu je buď náhodná voda, půda v opravě nebo díra, hromádka či cestička vytvořená norujícím zvířetem, plazem nebo ptákem.

S výjimkou případu, kdy je míč ve vodní překážce, máte nárok na beztrestnou úlevu, pokud nepohyblivá závada nebo půda v abnormálním stavu fyzicky překáží v poloze míče nebo ve vašem postoji nebo švihu. Míč pak můžete zvednout a spustit do vzdálenosti nejvýše jedné délky hole od "nejbližšího místa úlevy" (viz definice "Nejbližší místo úlevy"), avšak nikoli blíže k jamce, než je toto nejbližší místo úlevy .

Pokud je míč na jamkovišti, pak ho nejbližší místo úlevy umístíte.

Kromě případu, kdy se jak míč, tak i závada nebo půda v abnormálním stavu nacházejí na jamkovišti, nemáte nárok na úlevu kvůli překážení ve směru hry.

V případě, že je míč v bankru, máte ještě doplňkovou možnost úlevy od překážení, kdy míč spustíte za bankrem se započtením jedné trestné rány.

Vodní překážky (Pravidlo 26)

Jestliže je váš míč ve vodní překážce (žluté kolíky nebo čáry), můžete míč hrát, jak leží, nebo s jednou trestnou ranou:

 •  zahrát míč z místa, odkud jste do překážky zahráli, nebo
 •  spustit míč libovolně daleko za vodní překážkou na linii tvořené jamkou, místem, kde míč naposledy překročil hranice vodní překážky, a místem, na které budete spouštět míč.

Jestliže je váš míč v podélné vodní překážce (červené kolíky nebo čáry), můžete, kromě výše zmíněných možností, spustit míč do vzdálenosti dvou délek hole od:

 •  místa, kde míč naposledy překročil hranice překážky; nebo
 •   místa na opačné straně překážky, které je stejně daleko od jamky jako místo, kde míč naposledy překročil hranice překážky, avšak nikoli blíže k jamce než takto určený bod.

Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč (Pravidlo 27)

Najděte si v Místních pravidlech, jak jsou definovány hranice hřiště.

Pokud je váš míč ztracen mimo vodní překážku nebo je mimo hřiště, musíte s jednou trestnou ranou hrát míč z místa, odkud jste naposledy hráli, tj. se ztrátou rány a vzdálenosti.

Máte 5 minut na to, abyste svůj míč našli. Pokud po uplynutí této doby míč nenajdete nebo neidentifikujete, je považován za ztracený.

Pokud se po své ráně domníváte, že váš míč může být ztracen mimo vodní překážku nebo za hranicemi hřiště, měli byste zahrát provizorní míč. Musíte prohlásit, že hrajete provizorní míč, a zahrát ho dříve, než se vydáte kupředu hledat svůj míč.

Pokud vyjde najevo, že původní míč je ztracen (jinde než ve vodní překážce) nebo je mimo hřiště, musíte se započtením jedné trestné rány pokračovat ve hře provizorním míčem. Pokud je původní míč nalezen na hřišti, musíte pokračovat ve hře tímto míčem a nepokračovat ve hře provizorním míčem.

Nehratelný míč (Pravidlo 28)

Jestliže je váš míč ve vodní překážce, pak pravidlo o nehratelném míči nelze uplatnit a při případné úlevě musíte postupovat podle pravidla o vodních překážkách.

Kdekoli jinde na hřišti můžete, pokud se domníváte, že váš míč je nehratelný, s jednou trestnou ranou:

 • zahrát míč z místa, odkud jste naposledy hráli; nebo
 • spustit míč libovolně daleko zpátky na linii tvořené jamkou, místem, kde míč leží, a místem, na které budete spouštět míč, nebo
 • spustit míč do vzdálenosti dvou délek hole od místa, kde leží, avšak ne blíže k jamce.

Pokud je váš míč v bankru, můžete postupovat stejným způsobem s tím omezením, že pokud míč spouštíte po linii zpět nebo do vzdálenosti dvou délek hole, musíte ho spustit v daném bankru.

design by upsala | powered by Kurzor | © ČGF 2010