Základy pravidel a etikety, chování na hřišti

Úvod

Tento oddíl obsahuje doporučení ohledně chování a způsobu, jak hrát golf. Pokud se hráči budou těmito doporučeními řídit, bude hra pro všechny zúčastněné příjemnější a zábavnější. Základním principem je, že za všech okolností je potřeba brát ohledy na všechny ostatní osoby na hřišti.

Duch hry

Golf se po většinu času hraje bez přímého dohledu rozhodčího, přičemž se spoléhá na osobní odpovědnost každého hráče, že bude brát ohled na ostatní hráče a bude jednat v souladu s Pravidly. Všichni hráči by se měli za všech okolností chovat čestně, v souladu s dobrými mravy, pečovat o hřiště a prokázat sportovního ducha, a to bez ohledu na to, jak jsou soutěživí. Tyto teze vyjadřují ducha hry.

Před hrou

Buďte dochvilní! Přijíždějte na hřiště v nejhorším případě 30 minut před svým startovním časem. Pokud přijedete dříve, výborně, získáte aspoň čas na rozcvičení před hrou na driving range a cvičných greenech. Určitě se vám to vyplatí.

Pořadí ve hře

Obvykle hraje na prvním odpališti jako první hráč s nejnižším hendikepem v případě, že jsou hráči držiteli hcp, pokud ne, pořadí se určí nebo o pořadí může rozhodnout např. los, platí i v případě rovnosti hcp. Po opuštění odpaliště hraje obvykle jako první hráč, jehož míč je nejdál od jamky. Na každé další jamce začíná hrát vždy hráč s nejlepším výsledkem na jamce předcházející. Pokud se ovšem hráč v pořadí zdrží nebo bude hrát obtížnou ránu je možno hrát tzv. „ready golf“, tedy hraje ten kdo je připraven bez ohledu na vzdálenost od jamky (ovšem pouze v případě, že nikoho neohrozí či nevyruší).

Na odpališti

Když potřebujete, pak ve chvíli, kdy je na vás řada, proveďte jeden, maximálně dva bezkontaktní cvičné švihy, a to pokud možno mimo odpaliště. Nezapomeňte sebrat ze země své týčko poté, co odehrajete.

Přednost na hřišti

Přednost na hřišti je určena rychlostí hry skupiny, pokud není Soutěžním výborem určeno jinak. Libovolná skupina hrající celé kolo má právo předejít jakoukoli skupinu hrající neúplné kolo. Pojem ”skupina” zahrnuje i jednoho samotného hráče.

Bezpečnost

Před zahráním rány nebo před provedením cvičného švihu by se hráči měli přesvědčit, že se nikdo nenachází blízko nich ani na místě, kde by mohl být zasažen holí, míčkem nebo kamenem, oblázkem, větví apod., které mohou odlétnout v důsledku úderu nebo cvičného švihu.

Nikdo z hráčů by neměl hrát, dokud hráči před ním nejsou z možného dosahu jeho rány. Hráči by měli vždy upozornit zaměstnance údržby hřiště, kteří se vyskytují blízko nich nebo před nimi, pokud zamýšlejí zahrát ránu, která by je mohla ohrozit. Pokud hráč zahraje ránu takovým směrem, že vznikne nebezpečí, že by někdo mohl být zasažen, měl by okamžitě varovně zakřičet. Tradičně užívaným varováním v takové situaci je ”fore”, čti fór”.

Tři zákony bezpečnosti:

1.       Ujistěte se, že nikoho nemůžete zranit holí, míčem ani golfovým vozíkem.

2.       Čekejte, dokud hráči před vámi nebudou z dostřelu.

3.       Nestyďte se hlasitě křičet „fore!“ ve chvíli, kdy hrozí nebezpečí, že míč někoho zasáhne.

 

Ohled na ostatní hráče

Žádné rušení ani rozptylování

Hráči by měli za všech okolností brát ohledy na ostatní hráče na hřišti a neměli by je vyrušovat v jejich hře pohybem, mluvením nebo zbytečným hlukem. Hráči by měli zajistit, aby žádné z elektronických zařízení, která vezmou s sebou na hřiště, nevyrušovalo ostatní hráče. Hráči by neměli stát blízko míče nebo ve směru přímo za míčem nebo za jamkou, když se některý z hráčů chystá odehrát.

Na jamkovišti (greenu)

Snažte se vždy značit pozici míče na greenu malou mincí nebo jiným podobným předmětem. Praporkovou tyč již není potřeba vyndávat z jamky, ale pokud tak hráči učiní, měli by jí vyndat vždy kolmo k povrchu greenu, abyste nepoškodili okraje jamky. Praporkovou tyč opatrně položte na foregreen, aby nikomu nepřekážela. Na jamkovišti by hráči neměli stát v dráze puttu jiného hráče ani vrhat stín na dráhu jeho puttu v době, kdy tento hráč provádí úder. Vždy se pozorně vyhýbejte dráhám puttů svých spoluhráčů. Šlápnout někomu do dráhy puttu je opravdu závažné faux-pas. Pokud zbývá jen pár centimentrů k jistému dohrání jamky, neváhejte tak učinit, i když na vás není řada. Hráči by měli zůstat na jamkovišti nebo v jeho blízkosti, dokud všichni ostatní hráči z jejich skupiny nedohrají jamku.

Výsledek jamky

Pokud je to potřeba, měl by ve hře na rány hráč, který je zároveň zapisovatelem, zkontrolovat během cesty k dalšímu odpališti výsledek příslušného hráče a zapsat ho.

 

Rychlost hry

Hrajte přiměřeně rychle a udržujte odstup

Hráči by měli hrát přiměřeně rychle. Soutěžní výbor může stanovit tempo hry, které by měli hráči dodržovat. Skupina hráčů je odpovědná za to, že se jejich odstup od předchozí skupiny nebude zvětšovat. Pokud je skupina pozadu o celou volnou jamku a zdržuje skupinu za sebou, měla by dát této skupině pokyn k předejití, a to bez ohledu na počet hráčů v této skupině. Pokud skupina neztrácí celou jamku, nicméně je zjevné, že skupina za nimi je schopna hrát rychleji, měla by této rychlejší skupině umožnit předejití.

Buďte připraveni ke hře

Hráči by měli být připraveni k odehrání rány, jakmile na ně dojde ve hře řada. Při hře na jamkovišti nebo v jeho blízkosti by hráči měli zanechat svoje vaky nebo vozíky na takových místech, aby přesun pryč z jamkoviště a na další odpaliště byl co možná nejrychlejší. Po dohrání jamky by hráči měli jamkoviště ihned opustit.

Ztracený míč

Pokud se hráč domnívá, že by jeho míč mohl být ztracen mimo trestnou oblast nebo být mimo hřiště, měl by z důvodu úspory času zahrát provizorní míč. Hráči hledající míč by měli dát hráčům v následující skupině pokyn k předejití ihned, jakmile je zřejmé, že míč nebude snadno nalezen. Neměli by tak učinit až po tříminutovém hledání. Jestliže umožní následující skupině, aby je předešla, neměli by pokračovat ve hře, dokud je tato skupina nepředejde a není z možného dosahu jejich ran.

Péče o hřiště

Bankry

Před opuštěním bankru by hráči měli pečlivě zarovnat a uhladit všechny díry a stopy, které v bankru udělali sami, jakož i ty, které v jejich blízkém okolí udělal někdo jiný. K tomuto účelu by měli použít hrábě, pokud jsou hrábě v rozumné vzdálenosti od bankru.

Oprava vyseknutých drnů, poškození způsobených dopadem míče nebo botami

Hráči by měli pečlivě opravit každou díru po jimi vyseknutém drnu, jakož i jakékoli poškození jamkoviště způsobené dopadem míče (ať už jejich vlastním, nebo cizím). Po dohrání jamky všemi hráči ve skupině by hráči měli opravit poškození jamkoviště způsobené golfovými botami.

Prevence zbytečného poškozování

Hráči by neměli poškozovat hřiště vysekáváním drnů při cvičných švizích ani tím, že by do země bouchali hlavou hole, ať už ze vzteku nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Hráči by měli dbát na to, aby při pokládání golfových vaků nebo praporkové tyče nedošlo k žádnému poškození jamkoviště. Aby nedošlo k poškození jamky, neměli by hráči a nosiči stát příliš blízko ní a měli by dávat pozor během obsluhování praporkové tyče, jakož i při vyndávání míče z jamky. K vyndávání míče z jamky by nemělo být používáno hlavy golfové hole. Na jamkovišti by se hráči neměli opírat o své hole, zejména pak při vyndávání míče z jamky. Než hráči opustí jamkoviště, měli by řádně umístit praporkovou tyč do jamky. Hráči by měli přesně dodržovat místní předpisy týkající se jízdy s golfovými vozíky.

Závěr; tresty za porušení

Pokud se hráči budou řídit pokyny uvedenými v tomto oddíle, hra bude pro všechny zúčastněné příjemnější a zábavnější. Pokud hráč během kola nebo během určitého časového období soustavně porušuje výše uvedené pokyny, doporučuje se Soutěžnímu výboru, aby proti tomuto neukázněnému hráči zavedl odpovídající disciplinární opatření. Takové opatření může například zahrnovat zákaz hry na hřišti po určitou dobu nebo v určitém počtu soutěží. Vzhledem k ochraně zájmů většiny golfistů, kteří hodlají hrát v souladu s těmito pokyny, je toto považováno za oprávněné.
Pozor – za hrubý přestupek proti chování nebo duchu hry může hráč být diskvalifikován!
logo hraj golf změň životlogo hraj golf změň život
design by upsala | powered by Kurzor | © ČGF 2010